• 5977650b2ba55

Zpracování systému bezpečné práce

Pro zajištění bezpečného provozu je nutno zpracovat systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih, nebo o skupinu opakujících se operací. Obdobně se postupuje, je-li jeřáb používán dočasně na stavbě, nebo je-li trvalou součástí objektu, např. ve firmě nebo v přístavu.

Požadavek na vytvoření systému bezpečné práce lze považovat za klíčový, protože bez něho nesmí být jeřáby a zdvihadla provozovány. Zvláštní důraz je kladen na jeho zpracování a použití pro každou činnost jeřábu bez ohledu na rozsah činnosti, počet zařízení, trvalý nebo dočasný provoz, provoz s vlastním nebo pronajatým zařízením apod. Základním požadavkem je v rámci systému bezpečnosti práce vyřešit všechna nebezpečí, která se mohou při používání jeřábu vyskytnout.

Systém bezpečné práce musí být vybudován pro konkrétní podmínky konkrétního zaměstnavatele. Konkrétní nevhodné manipulace jsou uvedeny v předpisech výrobců nebo v národní příloze ČSN ISO 12480-1. V systému
bezpečnosti práce budou uvedeny další nedovolené manipulace pro danou činnost, které byly vytipovány na základě nebezpečí.

  • navržení činností jeřábu (veškeré činnosti s jeřábem je nutno navrhnout tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Navržení musí provést pověřené osoby s odpovídajícími zkušenostmi. V případě opakujících se a rutinních činností je možno navržení provést pouze pro úvodní fázi se stanovením periodických kontrol pro zjištění, zda nešlo ke změnám postupů).
  • výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu(ů) a příslušenství,
  • údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu (ů) a příslušenství,
  • zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu,
  • odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi,
  • kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace,
  • zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu,
  • zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů,
  • koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik,
  • zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na používání jeřábů.